TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Trở thành một doanh nghiệp đại chúng hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tuyên bố sứ mệnh

Tạo ra Hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe chủ động từ đó mang lại sức khỏe cho cộng đồng.

Slogan: “Sống khỏe cùng T-GROUP